maandag 15 september 2014

Sommatie aan de criminelen om te stoppen met hun werk en zich beschikbaar te houden voor berechting !!

13 Feb 2015

Wat is de oorzaak van dit verhaal, en welke rol speelt Willem Alexander hier in?
https://www.youtube.com/watch?v=77TU43G_o80


Inleiding advocaat Abraham Moszkowicz..

Moszkowicz was mijn advocaat die de smerigste rol heeft gespeeld tijdens mijn gijzeling door de staat en Koningshuis !!!!!!

Terwijl ik zogenaamd vast zat voor de moord op mijn ex-vrouw die gewoon in leven was en is, was de aanklacht tegen mij drie maanden na mijn arrestatie gewoon ingetrokken en Moszkowicz niet mijn invrijheidstelling eiste maar gewoon samen werkte met de overheid om mij gegijzeld te houden zonder enig vorm van proces...z'n vuile gore rat was het !!!!

In de tijd dat ik vast zat en werd gegijzeld werden meerdere bedreigingen en intimidaties uitgevoerd door overheid medewerkers dat ik geen poot had om op te staan en zei er alles aan zouden doen om deze processen niet openbaar te maken en desnoods de kinderen als troef te gebruiken...moszkowicz was hiervan op de hoogte!!

Jaren heeft hij samen met de overheid mijn processen getraineerd zodat de waarheid buiten beschouwing zou blijven en ik gewoon gegijzeld kon blijven worden terwijl hij met mijn ex-vrouw in contact was, die met de Holleeder en Remmers organisatie allen onder 1 hoedje samen werkten..

de klachten tegen moszkowicz werden door de orde en deken van advocaten verdraait en een andere wending gegeven zodat de ware aanklachten [strafbare feiten] niet in het geding kwamen ....uiteindelijk heeft moszkowicz alleen een berisping gekregen terwijl hij in werkelijkheid strafrechtelijk moest vervolgt worden voor mede plichtigheid aan gijzeling en andere zware strafbare feiten..
hieronder ziet men de ware aanklacht tegen moszkowicz waarbij de deken en de tuchtcommissie alles aan probeerde te doen om de aanklacht te verdraaien zodat er geen onderzoek kon plaats vinden naar de ware toedracht van mijn hechtenis [ gijzeling ]en de samenzweer van moszkowicz met de overheid !!!


HOF VAN DISCIPLINE
28 januari 2008 No. 4868
Hof van Discipline
Beslissing
Naar aanleiding van het hoger beroep van
N. Temirci
verblijvende te Veenhuizen klager
tegen:
mr. A. Moszkowicz advocaat te Amsterdam verweerder
1. Het geding in eerste aanleg
Het hof verwijst naar de beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam (verder: de raad)

HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no. 4868 -2-
2.1 Het geding in hoger beroep
2.1 De memorie waarbij klager van deze beslissing in hoger beroep is gekomen en
heeft medegedeeld dat de behartiging van zijn belangen door zijn gemachtigde zal plaatsvinden is op 2 mei 2007 ter griffie van het hof ontvangen. De memorie waarbij de gemachtigde van klager van deze beslissing in hoger beroep is gekomen is op 28 april 2007 ter griffie van het hof ontvangen.
2.2 Het hof heeft voorts kennis genomen van:
- de stukken van de eerste aanleg
- de antwoordmemorie van verweerder en de daarna nog door klager en verweerder aan het hof gezonden brieven.
2.3 Het hof heeft de zaak mondeling behandeld ter openbare zitting van 26 november
2007, waar zijn verschenen klager, mr. L. de Leon, gemachtigde van klager, en verweerder.
1 De klacht
De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat verweerder in strijd met artikel 46 van de Advocatenwet:
a. tegen de wens van klager in heeft getracht klager in aanmerking te laten komen voor een tbs-behandeling en een onderzoek in het Pieter Baan centrum;
b. zelden zelfde rechtsbijstand verleende, hoewel klager daarom had verzocht;
c. onvoldoende overleg voerde met klager en klager nooit inzage verschafte in zijn strafdossier dat door verweerder werd achtergehouden;
d. het verweer namens klager baseerde op de stelling dat klager een vorm van eerwraak had toegepast en nagelaten zou hebben getuigen te laten horen die daarover ontlastende verklaringen hadden kunnen afleggen;
e. klager geen kwitanties heeft verstrekt ter zake van de contante betalingen die hij aan verweerder deed of liet doen;
HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no. 4868 -3-
f. klager geen afrekeningen heeft verstrekt met betrekking tot betaalde voorschotten en geen gespecificeerde declaraties heeft verstrekt.
4. De feiten Het volgende is komen vast te staan:
Verweerder heeft klager van 1999 tot 2003 in een strafzaak als advocaat bijgestaan. Daarnaast heeft verweerder klager in die periode ook bijgestaan in een of meer zaken die niet strafrechtelijk van aard waren. De rechtsbijstand is door verweerder in oktober 2000 gestaakt in verband met een door klager tegen verweerder ingediende klacht. Daarna is klager door de rechtbank veroordeeld wegens moord op zijn ex-echtgenote. Op uitdrukkelijk verzoek van klager, die zijn eerdere klacht tegen verweerder introk, is verweerder klager vanaf februari 2001 weer gaan bijstaan in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Begin 2003 is wederom een vertrouwensbreuk tussen klager en verweerder ontstaan en heeft verweerder de verdediging neergelegd. Klager is bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak door de rechtbank en het gerechtshof door andere advocaten bijgestaan. Door het gerechtshof is klager eveneens veroordeeld.
5. De beoordeling
5.1 De gemachtigde van klager heeft in zijn appelmemorie aangegeven dat het appel
zich om klager moverende redenen niet richt tegen de beslissing van de raad op de klachtonderdelen a en d. Bij brief van 16 mei 2007 heeft klager aangegeven dat hij in hoger beroep behandeling wenste van alle klachtonderdelen, inclusief de onderdelen a en d. Nu deze brief bij het hof is binnengekomen na het verstrijken van de appeltermijn en bovendien het appel tegen de beslissing van de raad op de klachtonderdelen a en d niet is gemotiveerd, is het appel van klager, voor zover dat zich richt tegen die onderdelen van de beslissing van de raad, niet ontvankelijk.
HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no. 4868 -4-
 5.2 Het appel van klager met betrekking tot klachtonderdeel f is eveneens niet
ontvankelijk, nu volgens artikel 56 Advocatenwet voor klager geen hoger beroep openstaat van de beslissing van de raad, voor zover de klacht gegrond is verklaard.
 5.3 Klachtonderdeel b is door de raad ongegrond verklaard, omdat is gebleken dat
verweerder klager in hoger beroep op ten minste vijf achtereenvolgende zittingen zelf heeft bijgestaan. De hiertegen gerichte grief van klager slaagt. In eerste aanleg hebben zittingen plaatsgevonden op 5 oktober 1999, 2 december 1999, 17 februari 2000, 4 mei 2000, 27 juli 2000, 10 augustus 2000, 26 oktober 2000 en 23 januari 2001. Verweerder was ten tijde van de eerste zes zittingen de raadsman van klager en heeft geen van deze zittingen persoonlijk bijgewoond. Zelfs de zitting van 10 augustus 2000, die was gepland met inachtneming van de verhinderdata van verweerder, werd bijgewoond door een kantoorgenoot van verweerder. Verweerder heeft aangevoerd dat hij met klager heeft afgesproken dat hij niet altijd zelf op de zittingen aanwezig zou zijn. Dit rechtvaardigt niet dat verweerder in eerste aanleg op geen enkele zitting aanwezig was. Aan dit oordeel doet niet af het feit dat verweerder klager in hoger beroep - na hervatting van de rechtsbijstand - wel ter zitting heeft bijgestaan. Klachtonderdeel b is gegrond, voor zover dit klachtonderdeel het optreden van verweerder in eerste aanleg betreft.
 5.4 Uit het voorgaande volgt, in samenhang met het in deze alinea overwogene, dat
klachtonderdeel c voor zover dit erop ziet dat verweerder in eerste aanleg onvoldoende overleg voerde met klager, eveneens gegrond is. Uit de aan het hof overgelegde stukken blijkt niet dat verweerder in eerste aanleg zelf werkzaamheden ten behoeve van klager heeft verricht. Reeds op 4 mei 2000, ter zitting bij de rechtbank, heeft klager zich over het gebrek aan contact met verweerder beklaagd. In zoverre slaagt de grief van klager tegen de beslissing van de raad op dit klachtonderdeel. Anderzijds is onvoldoende komen vast te staan dat verweerder klager geen inzage zou hebben verstrekt in zijn strafdossier. Deze stelling van klager valt niet te rijmen met zijn uitlatingen bij de rechtbank ter
HÖF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no. 4868 -5-
zitting van 17 februari 2000, waaruit blijkt dat klager de beschikking over dossiers moet hebben gehad.
5.5 Met betrekking tot klachtonderdeel e heeft verweerder aangevoerd dat in totaal
door klager aan hem is betaald f 16.000, waarvan f 10.000 in contanten op 13 augustus 1999 en f 6.000 per bank op 18 augustus 2001. Van de contante betaling is door verweerder een kwitantie verstrekt. Klager heeft oorspronkelijk aangevoerd dat hij f 30.000 aan verweerder heeft betaald zonder dat hij daarvoor kwitanties heeft gekregen. Bij de mondelinge behandeling ter zitting van de raad heeft klager gesteld dat daarnaast nog een bedrag ad f 250.000 door hem en door derden ten behoeve van hem aan verweerder is betaald zonder dat daarvoor
1 kwitanties zijn afgegeven. Klager heeft van zijn stellingen getuigenbewijs aangeboden. Hoewel klager namen van diverse getuigen heeft genoemd in de gevoerde correspondentie, heeft klager geen verklaringen van deze getuigen overgelegd of anderszins voldoende inzicht geboden in hetgeen deze getuigen zouden kunnen verklaren. De deken heeft reeds in de eerste fase van de klachtbehandeling tevergeefs om verklaringen van getuigen gevraagd. Ter zitting heeft klager desgevraagd gezegd te hebben afgezien van het overleggen van getuigenverklaringen, omdat hij vreesde voor bedreiging van de getuigen. Aangezien de namen van de getuigen door klager in de correspondentie al - genoemd zijn, acht het hof dit geen overtuigend argument. De grief tegen de ongegrondverklaring door de raad van klachtonderdeel e faalt.
5.6 De raad heeft klachtonderdeel f gegrond verklaard en de maatregel van enkele waarschuwing opgelegd. Nu in hoger beroep naast klachtonderdeel f ook klachtonderdeel b en klachtonderdeel c gedeeltelijk gegrond worden verklaard, acht het hof het samenstel van gegrond geachte feiten van zodanig gewicht dat de maatregel van enkele waarschuwing niet volstaat. Voor alle gegronde klachtonderdelen tezamen is de maatregel van berisping passend en geboden.
HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no. 4868 -6-
6. De beslissing
Het hof:
- vernietigt de beslissing van de Raad van Discipline te Amsterdam van 3 april
2007 voor zover
- de klachtonderdelen b en c ongegrond zijn verklaard en
- aan verweerder de maatregel van enkele waarschuwing is opgelegd,
en, in zoverre opnieuw beslissende:
- verklaart de klachtonderdelen b en c (gedeeltelijk) gegrond,
- legt aan verweerder op de maatregel van berisping,
- bekrachtigt de beslissing van de raad voor het overige.
Aldus gewezen door mr. H.P.H. van Griensven, voorzitter, mrs. P.M.A. de Groot-van Dijken, F.H.A.M. Thunnissen, FLG.F.M. de Kok en G.R.J. de Groot, leden in tegenwoordigheid van mr. N.A.M. Sinjorgo, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2008.

griffier voorzitter
 Voor afschrift cofo
 Verzonden door
 mr. LF. Schouwjr.
 grîffi
De beslissing is verzonden op 28 januari 2008.


Moszkowicz is op dit moment nog steeds in contact met mijn ex-vrouw en even eens een ex-vriendin genaamd FATIHA BEN DAOUED die volgens de wet dood is maar gewoon de vrouw van JESSE REMMERS is en door de staat een nieuwe identiteit heeft gekregen netzoals  mijn ex-vrouw !!!  beiden informanten van staat en koningshuis.

mijn ex-vrouw draagt nu het gezicht van de vermoorde vrouw [klikko moordzaak] in 1999 die samen met de overheid en koningshuis heeft plaatsgevonden...de gezicht van de vrouw van de kliko moord is te zien op de beelden van 01-08-2009 in gevangenis KRIMPEN AAN DE IJSSEL in ROTTERDAM...

Waar eveneens dezelfde nacht een vrouw en kind zijn vermoord binnen de muren van de gevangenis Krimpen aan de Ijssel, wat eveneens is vastgelegd op bewakingsbeelden van de gevangenis.
Deze moord heeft voor mijn ogen plaats gevonden, in het bijzijn van Beatrix, Friso, en kopstukken uit de onderwereld.

Koning Willem Alexander heeft deze moord eigenhandig uitgevoerd in de gevangenis.

Annemarie Blijdenburg

Bron:
http://vereniging.vrije-mens.org/index.php/nl-downloads/category/9-her-majesty-s-secret-service
Met eigen aanvullingen en feiten.

Annemarie Blijdenburg kan en wil haar verhaal niet bevestigen t.o.v. Neset Temicrci of enige bewijzen overleggen, die haar verhaal zouden kunnen bevestigen dat dit op waarheid zou berusten.inleiding pieterbaan centrum !

in 2000 werd ik door de overheid naar de pieterbaan centrum in Utrecht gebracht zodat er een valse rapport over mij moest gemaakt worden in opdracht van Beatrix en overheid !!!

in die tijd van 6 a 7 weken dat ik daar verbleef heb ik met geen enkele onderzoeker gesproken en meegewerkt en toch werd er een dikke rapport over mij gemaakt dat ik wel had meegewerkt aan het onderzoek zodat er tbs rapport op tafel kwam te liggen om mij in een kliniek te plaatsen en plat te spuiten [wat de uiteindelijke doel was].

dank zei mijn goede contacten kwam ik toch achter bewijsmateriaal waarbij de personeel die mij 24 uur observeerde een verklaring had gegeven [die voor mij geheim werd gehouden] dat ik absoluut niet had meegewerkt aan het onderzoek en dat ik dat duidelijk kenbaar had gemaakt en datzelfde personeel toch geschokt was dat er toch een rapport was opgemaakt dat ik zogenaamd wel had meegewerkt...had te horen gekregen dat hierover grote onenigheid was binnen de pieterbaan centrum maar de rijksrecherche deze mensen de mond had ingesnoerd..

ook zo'n zelfde geval eveneens van een rapporteur van het pieterbaan centrum was een maatschappelijke werker die zich had voorgedaan als een ambtenaar van de geheime dienst [b.v.d.] om verklaringen van mijn familie uit te lokken om daarmee de rapport aan te vullen..[zie verklaring aangifte].    samen met een advocaat heb ik hiervan aangifte gedaan om deze praktijken openbaar te krijgen [waar eveneens Abraham Moskowicz' ook van op de hoogte was],maar de aangiftes werden getraineerd en nooit zijn behandeld...uiteindelijk  doel van deze rapport was om mij met injecties te doden!!!!


inleiding advocaat abraham Moskowicz..


Moskowicz  was mijn advocaat die de smerigste rol heeft gespeeld tijdens mijn gijzeling door de staat en koningshuis !!!!!!


terwijl ik zogenaamd vast zat voor de moord op mijn ex-vrouw die gewoon in leven is en waarbij de aanklacht tegen mij drie maanden na mijn arrestatie gewoon was ingetrokken en Moskowicz' niet mijn invrijheidstelling eiste maar gewoon samen werkte met de overheid om mij gegijzeld te houden zonder enig vorm van proces...zo'n vuile gore rat was het !!!!


in de tijd dat ik vast zat en werd gegijzeld werden meerdere bedreigingen en intimidaties uitgevoerd door overheid medewerkers dat ik geen pot had op te staan en zei er alles aan zouden doen om deze processen niet openbaar te maken en desnoods de kinderen als troef te gebruiken...Moskowicz' was hiervan op de hoogte !!


jaren heeft hij samen met de overheid mijn processen getraineerd zodat de waarheid buiten beschouwing zou blijven en ik gewoon gegijzeld kon blijven worden terwijl hij met mijn ex-vrouw in contact was die met de Holleeder en remmers organisatie allen onder 1 hoedje samen werkten..
de klachten tegen Moskowicz' werden door de orde en deken van advocaten verdraait en een andere wending gegeven zodat de ware aanklachten [strafbare feiten] niet in het geding kwam....uiteindelijk is Moskowicz alleen een berisping gegeven terwijl hij in werkelijkheid strafrechtelijk moest vervolgt worden voor medeplichtigheid aan gijzeling en andere zware strafbare feiten..
Moskowicz is op dit moment nog steeds in contact met mijn ex-vrouw en even eens een ex-vriendin genaamd FATIHA BEN DAOUED die volgens de wet dood is maar gewoon de vrouw van JESSE REMMERS is en door de staat een nieuwe identiteit heeft gekregen net zoals  mijn ex-vrouw !!!  beiden informanten van staat en koningshuis .!
mijn ex-vrouw draagt nu het gezicht van de vermoorde vrouw [kliko moordzaak] in 1999 die samen met de overheid en koningshuis heeft plaatsgevonden...de gezicht van de vrouw van de kliko moord is te zien op de beelden van 01-08-2009 in gevangenis KRIMPEN AAN DE IJSSEL in ROTTERDAM...
inleiding klachten tegen de media...
de media publiceerden jaren leugens over mij in opdracht van de overheid en koningshuis....ondanks alles kreeg ik maar geen klacht tegen hen van de grond..
toen er eindelijk een doorbraak kwam tijdens het toneelstuk van abraham Moskowicz' en Jort kelder mocht eveneens mijn naam niet openbaar  gemaakt worden en werd de waarheid van de media stunt een andere wending gegeven dan de ware inhoud ervan...als de waarheid openbaar zou worden gemaakt zou de ware identiteit van sommige advocaten openbaar komen dat het informanten zijn van de overheid en koningshuis...dat zou betekenen dat deze advocaten de belangen van het openbare ministerie hebben behartigd en hun cliënten daarin hebben geschaad wat in strijd is met de wet en advocaten wet!!!
dat zou dus betekenen dat alle voormalige cliënten de openbare ministerie en de desbetreffende advocaten kunnen vervolgen wegens samenzweer en oplichting en dergelijke...daarom werd Moskowicz' geofferd en de media de opdracht gegeven de feiten te verdraaien...
de media word bestuurd door het koningshuis en de Bilderberg organisatie die in alle opzichten de volk valse informatie geven dan de waarheid !!!!
inleiding klacht tegen zogenaamde Rechters en Officieren !!
http://www.rino.nl/docenten/Mw-J-E-van-Spanje-Josephine-3193.html 
rechters en officieren die in mijn zaak betrokken waren, waren geen rechters of officier maar gewoon informanten en criminelen die voor Beatrix werkten...dus nep figuren met een nep zitting en nep vonnissen....
zie officier van spanje...is geen officier maar gewoon iemand die werkt voor jeugdzorg en een belangerijke contact persoon van Beatrix die is ingezet..
een rechter die in mijn zitting plaats nam, geen rechter is maar gewoon de medische adviseur van Beatrix is..de naam en gegevens had ik opgevraagd bij de programma blauw bloed van begin 2010 waar een uitzending was over Beatrix en haar personeel waar ook de medische advisseur aan woord kwam...uitzending niet meer vindbaar..als men begrijpt wat ik bedoel !!
een andere rechter onder een valse naam was een crimineel die direct in contact stond met mijn ex-vrouw en zijn naam ook in mijn strafdossier voor kwam als een goede vriend van mijn ex...hij heet BAS BROUWER .....dit is een bankfraudeur die nu een grote rol speelt in de criminele milieu als informant en drugshandelaar..wekt voor Willem-alexander en Beatrix.
eveneens de klachten tegen de [rechters] zijn niet tot stand gekomen en in de doofpot verdwenen in opdracht van overheid en koningshuis !!!!
inleiding over mijn klachten bij het europese hof !!
het Europese Hof voor de rechten van de mens is een organisatie wat is opgericht om overheids ambtenaren en koningshuizen binnen Europa in bescherming te nemen.. deze organisatie heeft absoluut niks en niets te maken met de rechten van de mens...het zijn dit soort organisaties die de meeste mensenrechten schenden door het Europese verdrag niet na te leven omdat het ook niet kan worden getoetst zodat men niet in diskrediet kan worden gebracht...
heb meerdere malen klachten ingediend bij het Europese-Hof dat mijn rechten op alle punten werden geschonden door Nederlandse overheid en nep-koningshuis..
deze klachten en dossiers werden nooit behandeld en meerdere malen in de doofpot gestopt door het Europese-hof en bij navraag ervan geen informatie over werd vrijgegeven omdat het hoogste prioriteit had bij het E.U.
zie de smerige schandaal van het Europese-Hof voor de rechten van de mens....wat niet eens weet wat mens betekend..dat denkt dat iedereen net zo'n vuile ratten zijn als hun zelf met hun zogenaamde mensen rechten.

inleiding klacht tegen advocaat stein franken.
deze advocaat heeft mijn cassatie procedure behandeld terwijl hij niet eens mijn advocaat was...samen met advocaat Veldman en de openbare ministerie wilden zij mij in de val te lokken door andere klachtpunten in te dienen bij de hoge raad dan de klachten die van toepassing waren...zonder mijn weten was deze klacht al geformuleerd in ingediend.. heb daar van tevoren nooit toestemming voor gegeven.. zie stukken..
na mijn klacht tegen Stein Franken bij de deken werd franken eveneens in bescherming genomen door de deken-overheid en het koningshuis..
de identiteit dat Stein Franken ook een informant was van de overheid mocht niet openbaar komen en werd ook niets van gepubliceerd...waarop zelfs Gretta Bohler meteen de eerste kamer is ingegaan om bescherming te genieten van het koningshuis en overheid mocht hun identiteit als infiltranten openbaar komen....

inleiding advocaat henry Seegers.

deze advocaat heeft in het beginstadium mijn zaak na mijn ontevredenheid over Moskowicz' in behandeling genomen om mij bij te staan....

deze vieze galbak van een advocaat waar woorden te weinig voor zijn speelde met de openbare ministerie samen en begon mij tijdens de zitting waar hij juist mij hoorde te verdedigen mij op eens te beschuldigen van feiten waar ik eventjes van schrok en hem tijdens de zitting zelfs wilde aanvallen omdat ik was verrast wat voor toneel zich daar afspeelde op het rechtbank..

eveneens heb ik tegen hem ook een klacht ingediend bij de tuchtcommissie die door de commissie wederom in de doofpot werd gehouden en er geen zitting en vervolging  kwam maar alleen een nep vonnis waar bewijs buiten het dossier werd gehouden maar op deze site alsnog te zien is .mijn klacht tegen advocaat M. Veldman...

meester Veldman was de enige advocaat die tijdens mijn jaren gijzeling mij als enige heeft verdedigd en mijn onmiddellijke vrijlating eiste..tijdens mijn zogenaamde hoger beroep proces werd mijn zaak voor 5 minuten geschorst..en na die 5 minuten toen de zaak was hervat zag ik meester veldman met de kleren verward de blouse uit de pantalon en zwaar zwetend zwijgen..hij was blijkbaar hard aangegrepen en bedreigt door de bijzondere eenheid zijn mond dicht te houden wat uiteindelijk ook het geval was..

na het hoge beroep heeft hij uiteindelijk moeten samen werken met de overheid om mij ook in de val te lokken in mijn cassatie proces,wat het geval ook was .

dit deed hij samen met advocaat stein franken in opdracht van het koningshuis !!

ik heb tot de dag van vandaag meester m.veldman niks kwalijk genomen omdat ik zijn situatie begreep dat zijn familie hierdoor gevaar liep maar toch een klacht moest indienen om de praktijken van de overheid en het koningshuis te openbaren..

mijn klacht tegen de deken en orde van advocaten werd door de tuchtcommissie in de doofpot gestopt..

de deken en advocaat abraham moszkowicz werkten samen en intimeerden getuigen zodat er geen getuigenis en onderzoek kwam naar moszkowicz en zijn praktijken als informant voor justitie..beatrix en willem alexander deden er alles aan om de identiteit van abraham moszkowicz in bescherming te nemen zodat de waarheid van mijn zaak niet openbaar kwam dat ik onschuldig vast zat voor moord terwijl diegene [mijn ex-vrouw]zogenaamd dood was maar gewoon in leven is en in contact stond met moskowicz -de holleeder organisatie en het koningshuis !!!

de heer van veghel van de deken van advocaten moest mijn zaak zo lang mogelijk traineren zodat bewijstukken niet aan mijn klacht-dossier werden toegevoegd dat moszkowicz direct vervolgbaar was aan mede plichtigheid van gijzeling en meerdere strafbare feiten..

deze zaak is nooit meer openbaart tot nu..

korte inleiding van de aangiftes die ik had gemaakt tegen fractieleden en ministers....

mijn aangiftes die door de procureur generaal of officier van justitie horen te beantwoord te worden ,werden uiteindelijk beantwoord door de directie van de gevangenis wezen...

dit is in strijd met de wet en strafbaar !!

ook hiervan deed ik aangifte tegen de gevangenis directeur van de gevangenis maar werd uiteindelijk verdoezeld in opdracht van beatrix..nep-koningin beatrix hield alle procedures tegen dat ook maar een glimp van mijn zaak in het openbaar zou brengen wat hat haar strafrechtelijk direct kon vervolgen wegens moord en gijzeling..